نمایش های رادیویی هنوز مخاطب خودش را دارد/همیشه نقش های منفی بسیار جذاب تر هستند

سینماپرس: بازیگر سریال «بیگانه ای با من است» گفت: مخاطبان نقش های منفی را از من دورتر می بینند. معتقدم همیشه نقش های منفی بسیار جذاب تر هستند و همیشه اگر دو نقش منفی و مثبت پیشنهاد شود اگر نقش منفی پرداخت خوبی داشته باشد، قطعا انتخابم منفی خواهد بود.