نمایش خانگی از پرمخاطب ترین رسانه هاست

دبیرکل ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری گفت: حوزه نمایش خانگی یکی از پرمخاطب ترین رسانه هاست؛ بنابراین این بازار و تقاضای زیاد نیاز به صیانت دارد و مراقبت از سرمایه گذاری های انجام شده درحوزه فرهنگ و هنر از وظایف این ستاد است.
مهدی یزدانی افزود: حدود ۱۲ سال از تشکیل ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری در وزارت ارشاد گذشته و دوره های پرفراز و نشیبی را نیز پشت سر گذاشتیم؛ فعالیت این ستاد در طول سال های اخیر تعطیل نشده و جلوگیری از انتشار غیرمجاز محصولات فرهنگی و همچنین ممانعت از توزیع آثار مبتذل، مستهجن و آثار مجازی که به شکل غیرمجاز توزیع می شد، از جمله اهداف تشکیل این ستاد است.
وی تصریح کرد: در حوزه قوانین مربوط به آثار فرهنگی و هنری نیازمند اعمال اصلاحات هستیم زیرا در بیشتر مواقع جریمه اعمال شده با جرم تناسبی ندارد و سودآوری و گردش اقتصادی در حوزه فروش و کپی آثار سمعی و بصری به روش غیرقانونی و غیرمجاز، به حدی است که مجرم بعد از پرداخت جریمه دوباره به روند کاری خود ادامه می دهد.
وی با تاکید به جذب سرمایه گذار در حوزه فرهنگ و هنر بیان کرد: کار فرهنگی عمدتا یک فعالیت …