نقد مدیریت فرهنگی جایگاهی در سازمان سینمایی ندارد

سینماپرس: کاشناس ارشد فرهنگ و رسانه: این کارها در شان سینما نیست. در سینما مشکل اصلی محتوا است. باید سینما را به مثابه یک رسانه ببینیم.