میزبانی مجتمع فرهنگی هنری اسوه از فیلم های جشنواره ایثار

سینماپرس: مدیر سیمای شاهد و جانشین دبیر دومین جشنواره ملی فیلم ایثار محل برگزاری دومین جشنواره فیلم ایثار را مجتمع فرهنگی هنری اسوه معرفی کرد.