موافق معافیت مالیاتی برای دستمزدهای غیرمتعارف نیستیم

سینماپرس: حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی ضمن حمایت از شفاف‌سازی قراردادهایی سینمایی تأکید کرد: موافق معافیت مالیاتی برای دستمزدهای غیرمتعارف نیستیم.