موافقت با راه‌اندازی موزه آنلاین و مرکز اسناد در خانه تئاتر

سینماپرس: با موافقت هیات مدیره خانه تئاتر، موزه آنلاین و مرکز اسناد تئاتر ایجاد می شود.