مهدی عظیمی میرآبادی مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس می شود

سینماپرس: بنا بر شنیده ها  به زودی با حکم سیدمحمدیاشار نادری مدیر عامل بنیاد روایت مهدی عظیمی میرآبادی جایگزین حسین صابری در «انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس» خواهد شد.