منتقد سینمای جهان اسلام مطرح کرد جهش جشنواره سی و ششم به وقت شام/ پذیرش انقلاب دیجیتال با دوربین حاتمی کیا

سینما و سینما دوستان این انتظار را دارند که هر جشنواره ای یک جهشی را تعریف کند و به نظر می رسد با فیلم حاتمی کیا این اتفاق افتاده است. – جهش جشنواره سی و ششم به وقت شام/ پذیرش انقلاب دیجیتال با دوربین حاتمی کیا منتقد سینمای جهان اسلام گفت: سینما و سینما دوستان این انتظار را دارند که هر جشنواره ای یک جهشی را تعریف کند و به نظر می رسد با فیلم حاتمی کیا این اتفاق افتاده است. به گزارش خبرگزاری فارس” از اصفهان، …
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی