ممنوع التصویر در زمان حیات و محبوب بعد از مرگ

جوانان دهه پنجاه آنانی که سری در مسائل سیاسی و مبارزاتی داشتند به سینمای ایران همان نگاه را داشتند که هوشنگ کاووسی داشت؛ فیلمفارسی. امثال من که شیفته فیلم هایی از نوع دربارانداز، زد، زوربای یونانی و نبرد الجزایر و امثال آن بودیم، نگاهی به فیلم های ایرانی نداشتیم مگر جرقه هایی که هرازگاهی در آشفته بازار فیلمفارسی زده می شد، رگبار، تنگسیر، دونده و گاو تا اینکه سرو صدای فیلم قیصر بلند شد با جمعی از دوستان …
منبع خبر: شهردار آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی