ملاقلی پور: امسال تماشاگر حضور مافیای داوری خواهیم بود؟!

به روزنامه جام جم گفتم سینما گرفتار برخی افراد شده که مادام العمر داورند و تو ای رسول عزیز صدر عاملی یکی از آنها هستی.تا زنده ام علیه تمام رانتهای سینما می جنگم . مافیای اکران و تولید هم منتظرم باشند