معرفی فیلم های ایرانی بخش بین الملل نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش

سینماپرس: فیلم های ایرانی بخش بین الملل نهمین جشنواره بین المللی فیلم وارش معرفی شدند.