معرفی دبیران علمی و اجرایی شبکه‌های شهرهای خلاق فرهنگ و هنر

سینماپرس: سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری در احکامی محمدحسن خوشنویس را به عنوان دبیر علمی و ابراهیم حیدری را به عنوان دبیر اجرایی طرح شبکه‌های شهرهای خلاق فرهنگ و هنر منصوب کرد.