معرفی داوران بخش صحنه ای جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر

سینماپرس: حسین مسافر آستانه، کورش زارعی و مریم معترف داوری بخش صحنه ای بیست و یکمین جشنواره ملی تئاترفتح خرمشهر را برعهده خواهند داشت.