مستندهای پرتره بر پرده سینماهای هنر و تجربه

مستندهای درباره چهره هایی چون عبدالرحیم جعفری،حمید نفیسی،علی دهباشی،توران میرهادی،عباس یمینی شریف،همایون صنعتی زاده،پرویز تناولی،اسماعیل خلج و علی اکبر صنعتی در گروه سینمایی هنر و تجربه از دوم آبان به نمایش درمی آید. - مستندهای درباره چهره هایی چون عبدالرحیم جعفری،حمید نفیسی،علی دهباشی،توران میرهادی،عباس یمینی شریف،همایون صنعتی زاده،پرویز تناولی،اسماعیل خلج و علی اکبر صنعتی در گروه سینمایی ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی