مستندسازی نوعی ثبت تاریخ است/ مسئولان روی آثار و هنرمندان انقلابی تمرکز کنند

سینماپرس: یک مستندساز گفت: مستندسازی را باید نوعی ثبت تاریح به زبان هنر دانست، چون در کار مستند دیگر قرار نیست تخیل وارد موضوع شود