مسافران تنها در جاده مسدود خشونت

هر سه بر این باورند که سینمای اجتماعی پرقدرت ترین ابزار برای ارائه واقعیات اجتماعی و آگاه سازی افراد از مضرات رفتار های نامناسب و در نهایت بهبود روابط میان افراد جامعه است.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی