مرکز تجربیات هنری و ایده‌های نو کانون به کوروش پارسانژاد سپرده شد

سینماپرس: کوروش پارسانژاد با حکم مدیرکل مرکز سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای به عنوان رئیس مرکز تجربیات هنری و ایده‌های نو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منصوب شد.