مرور سینمای معاصر ایران در اسپانیا

سینماپرس: مرور سینمای ایران با نمایش ۱۰ فیلم در مرکز فرهنگی کایشافروم و موزه هنرهای معاصر مادرید اسپانیا برگزار شد.