مدیر هماهنگی تئاتر استان‌های اداره‌کل هنرهای نمایشی منصوب شد

سینماپرس: محمدرضا الوند با حکم شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان مدیر هماهنگی تئاتر استان‌ها منصوب شد.