مدیر بخش «اسلام هراسی» جشنواره فیلم «مقاومت» منصوب شد

سینماپرس: سید محمد حسینی به عنوان مدیر بخش «اسلام هراسی و ایران ستیزی در سینمای غرب» جشنواره فیلم «مقاومت» معرفی شد.