مدیریت دولتی سینما را به سمت آثار گیشه ای برده است/ فقرِ اندیشه

کارگردان «آپاندیس» با اشاره به اینکه سیاست های حاکم بر سینما ذائقه فیلمساز را تغییر می دهد بیان کرد در چنین شرایطی به زودی اندیشه از سینما خداحافظی می کند.