مدیران کل معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی منصوب شدند

سینماپرس: با تغییر ساختار معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، طی احکامی از سوی رئیس سازمان سینمایی مدیران کل این معاونت معرفی شدند.