مختصات داوری جشنواره فیلم فجر

قطع به یقین یک داور جشنواره فیلم فجر باید یک عنصر فرهنگی باشد و در داوری و انتخاب ها فارغ از جناح بندی و گروه بندی ها، مصالح ملی و کلی سینما را در نظر بگیرد تا بتواند بخوبی تصمیم گیری کند.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، قطع به یقین یک داور جشنواره فیلم فجر باید یک عنصر فرهنگی باشد و در داوری و انتخاب ها فارغ از جناح بندی و گروه بندی ها، مصالح ملی و کلی سینما را در نظر بگیرد تا بتواند بخوبی تصمیم گیری کند. داور جشنواره فیلم فجر درعین حال باید آدم منصفی هم در انتخاب ها باشد، در تصمیم گیری درباره فیلم ها آدم در لحظاتی به جایی می رسد که نیاز به انصاف دارد و داور باید با بینش و بصیرت بیشتر تصمیم بگیرد. او باید بویژه در رشته هایی که در جشنواره فیلم فجر حضور دارند، یک کارشناس باشد. ضمن این که نگاه زیبایی شناسانه هم در این میان مطرح است.
البته ویژگی داوران جشنواره فیلم فجر فقط نباید به اینها محدود باشد. همواره چه زمان داوری در جشنواره فیلم فجر و چه قبل و بعد از آن، تاکید داشتم و دارم که در قضاوت فیلم ها، سرمایه و مبالغ هزینه شده و نهاد تولیدکننده آنها را هم باید لحاظ کرد. واقعا پشت …