«محمد حبیبی» سرپرست بنیاد فرهنگی روایت فتح شد

سینماپرس: در حکمی از سوی سردار غیب پرور رییس سازمان بسیج، محمد حبیبی به عنوان سرپرست بنیاد فرهنگی روایت فتح منصوب شد.