محمد تقی فهیم: «ویلایی ها» تاریخ حضور زنان ما را در دامنه ایثار و شهادت نشان می دهد

سینماپرس: محمد تقی فهیم در نشست نقد و بررسی نشانه شناسی فیلم «ویلایی ها» گفت: «ویلایی ها» فیلم قله و شهادت است و زنان فیلم در دامنه قله ایثار هستند و نوعی زیبایی شناسی برای ما خلق می کنند.