محمدمهدی حیدریان همچنان سینما را اداره می کند؟

اگر این حرف ها که من تا این حد در مسایل سینمایی تصمیم گیرنده هستم از داخل خانواده سینما بیرون آمده است، حرف های خام و نپخته ای است. -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی