محمدعلی کشاورز پیام روز ملی هنرهای نمایشی را امضاء کرد

سینماپرس: روز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه با حضور مدیر کل هنرهای نمایشی در منزل محمدعلی کشاورز، این هنرمند پیام روز ملی هنرهای نمایشی را صادر و امضا کرد.