محسنی نسب: اعضای خانه سینما می توانند از دست اندرکاران این نهاد به اتهام «خیانت در امانت» شکایت کنند/ سازمان بازرسی پیگیر عیدی میلیاردی باشد

سینماپرس: محسن محسنی نسب کارگردان سینما در خصوص سرنوشت عیدی میلیاردی که وزارت ارشاد برای تقسیم کردن آن میان اعضای خانه سینما در اختیار دست اندرکاران این نهاد قرار داده اما معلوم نیست بخش اعظمی از این پول چه شده است اظهار داشت: یکایک اعضای خانه سینما که هدیه و عیدی خود را دریافت نکرده اند می توانند از دست اندرکاران این نهاد به جرم «خیانت در امانت» شکایت کنند؛ خانه سینما امانت دار پول اعضایش بوده و باید به صورت یکسان هدیه های ارشاد را میان اعضا تقسیم می کرده اما گویا این اتفاق رخ نداده است.