مجوزهای صادر شده جدید در شبکه نمایش خانگی

سینماپرس: در جلسه ۳۰ بهمن شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با عرضه ۸ عنوان اثر و ساخت یک فیلم موافقت شد.