مجلس پخش تبلیغات بازرگانی از شبکه کودک تلویزیون را ممنوع کند

سینماپرس: محمد سرشار مدیر شبکه «پویا» ضمن انتقاد از تأثیر مخرب پخش تبلیغات بازرگانی از این شبکه از نمایندگان مجلس خواست که پخش این تبلیغات از شبکه کودکان را ممنوع کنند.