مجتبی آقایی برای پنجمین بار دبیر جشنواره تجسمی فجر شد

سینماپرس: با حکم مدیر کل هنرهای تجسمی، مجتبی آقایی به سمت دبیری دوره یازدهم جشنواره جهانی فجر منصوب شد.