ما مقابل فیلم فجر نیستیم!

دبیر اجرایی سینما انقلاب با بیان اینکه “ما هیچ وقت خودمان را در مقابل جشنواره فیلم فجر نمی دانیم”، گفت: جشنواره فجر رویکردهایی داشته و یک محیط هیجانی خوبی ایجاد می کند ولی بحث های نظری در آن جایی ندارد، این خلأ احساس می شد و ما در جایزه ققنوس سعی کردیم این خلا را برطرف و در کنار آن باشیم.