ماموریت جدید برای مرکز طرح و برنامه رسانه ملی

سینماپرس: مرتضی میرباقری با حضور در مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما بر لزوم ایجاد زبان مشترک میان ۲ حوزه برنامه ریزی و تولید تاکید کرد.