مافیاهای دارو و تجهیزات پزشکی اجازه نقد نمی‌دهند چون منافع‌شان در خطر قرار می‌گیرد

سینماپرس: مهدی انصاری کارگردان مستند ترخیص معتقد است که نظام سلامت در کشور ما شفاف نیست. مردم نمی‌توانند به سوابق پزشکی یک متخصص و پزشک دسترسی داشته باشند تا بر اساس آن برای ادامه درمانشان تصمیم‌گیری کنند.