ماراتن آکتورها برای سیمرغ سی و ششم

در بین عوامل ساخت یک فیلم، بازیگران جزو آن دسته از هنرمندانی به حساب می آیند که بیشتر از بقیه به چشم می آیند و به دلیل میزان زمانی که در اختیار یک پروژه هستند، بعضاً در یک سال، بیش از برخی دیگر از عوامل سینما، امکان فعالیت دارند.