قهرمانی: مدیران فرهنگی و اغلب سینماگرانی که شرایط برای حضورشان در سینما سهل است دچار استحاله شده اند/ باورهای دینی و ارزشی در سینما از بین رفته است

سینماپرس: محمد قهرمانی تهیه کننده سینما در رابطه با نفوذ فرهنگی به خصوص در سینمای کشور و وادادگی مدیران در قبال این اتفاق گفت: مدیران فرهنگی و اغلب سینماگرانی که شرایط برای حضورشان در سینما سهل است دچار استحاله شده اند و به همین دلیل ما به جای آنکه شاهد ترویج باورها و اعتقادات ملی و مذهبی و دینی و ارزشی در سینمای کشور باشیم، شاهد ترویج باورهای کسانی هستیم که امروزه مدیریت و تولید سینمای کشور را در دست خود گرفته اند.