قنبری: غاصبان فرهنگی به واسطه داشتن سرمایه، فرهنگ و هنر را از سینما و جامعه زدوده اند/ این حجم عظیم از مسائل شنیع جنسی برازنده سینمای ایران نیست

سینماپرس: رهبر قنبری کارگردان سینما گفت: غاصبان فرهنگی به واسطه داشتن سرمایه، فرهنگ و هنر را از سینما و جامعه زدوده اند؛ سینماگران واقعی مدت ها است زیر چرخ سرمایه های کثیف در حال له شدن و نابودی هستند و سینما تنها تحت اختیار افرادی است که جزو باندهای مافیایی هستند و پول کثیف دارند و هرهفتم را غصب کرده و آن را ملک شخصی خود می دانند!