« قفل یعنی کلید» در هیسپان تی وی

فیلم تلویزیونی «قفل یعنی کلید» مطابق شنبه های سینمایی هر هفته، با بازی زنده یاد عسل بدیعی میهمان مخاطبان اسپانیایی زبان هیسپان تی وی است.