فیلم‌های ایرانی طعم زندگی دارند

سینماپرس: الکساندر ریگر گفت هفته‌های فرهنگی فرصت خوبی برای شناخت بهتر یکدیگر، آشنایی با فرهنگ‌های دیگر است.