فهیم: مدیران برای پنهان کردن ضعف های شان با استخدام خبرنگاران به عنوان روابط عمومی، رسانه ها را می خرند/ یکی از دلایل ابتذال سینما همین رسانه ها هستند

سینماپرس: محمدتقی فهیم منتقد پیشکسوت سینما در رابطه با عملکرد برخی رسانه های تخصصی سینمایی و روابط عمومی ها گفت: در حال حاضر اغلب رسانه ها فاسد شده اند و این فساد ناشی از وجود مدیرانی است که برای پنهان کردن ضعف ها، اشتباهات و فسادهای شان، رسانه ها را می خرند، همه این اتفاقات باعث افول و نزول جدی ارزش رسانه ها شده است.