فهیم: سینمای مهاجرت امروز ما وطن فروشی است

سینماپرس: دلایل ساخت فیلم با موضوع مهاجرت در سینمای کشور ما گوناگون است ولی امروز رویکرد آن بدون شک نسبت به دوران قبلی دارای انگیزه سیاسی و ضدملی است.