فضای مجازی معادل دیجیتالی اوباش قرون وسطایی است که در خیابان ها پرسه می زدند و به دنبال شخصی برای آتش زدنش می گردند!

سینماپرس: روآن اتکینسون گفت: آنچه که در حال حاضر در فضای مجازی و اینترنت داریم، معادل دیجیتال اوباش قرون وسطایی است که در خیابان ها پرسه می زنند و به دنبال شخصی برای آتش زدنش می گردند.