فصلنامه بنیاد سینمایی فارابی ویژه شخصیت پردازی منتشر شد

هشتادمین فصلنامه سینمایی فارابی ویژه شخصیت و شخصیت پردازی در قالب 11 مقاله تخصصی توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی به مدیرمسؤولی علیرضا تابش و سردبیری مسعود نقاش زاده منتشر شد. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی