فریب دوباره GEM را نخورید! اوضاع قاراشمیش است! بازگشت چکامه هم شوآفی بیش نیست!؟؟

سینماروزان: حدود نه ماه قبل بود که اخباری مرتبط با قتل سعید کریمیان مدیر شبکه ماهواره ای جم منتشر شد؛ اخباری که فقط به قتل می پرداخت و درباره برگزاری تشییع یا حتی دفن وی اطلاعاتی به مخاطب نمیداد!!؟
به گزارش سینماروزان از آن زمان تاکنون شبکه ماهواره ای جم که نوروز۹۵ با پخش فله ای تیزرهای سینمایی توانسته بود به نوبه خود اسباب رونق گیشه ها را موجب شود وضعیت کجدار و مریزی را طی کرده است چون نه تنها فرآیند توسعه ای مدنظر مدیر مقتول به سرانجام مفیدی نرسیده که بدهی های مالی به تعدیل نیرو و کوچک سازی این شبکه منتج شده است.
مدیران شبکه جم به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت هزینه ها مجبور شده اند دفتر اصلی شبکه را در استانبول تخلیه کنند و به یک دفتر خیلی کوچکتر نقل مکان کنند و به موازات آن کلیه برنامه های تولیدی این شبکه تعطیل شده و هیچ تولیدی در آن انجام نمی گیرد. در نتیجه این امر نزدیک به ۷۰ درصد نیروهای تولیدی شبکه مجبور به تسویه حساب شده اند.
خانواده مدیر مقتول جم که به نوعی مدیریت شبکه به آنها واگذار شده نیز کم کم از ترکیه خارج میشوند و به دنبال آن هستند که جاپایی تازه برای خود در کشوری …