فرصت ثبت آرای مردمی تا پایان هر روز

علی ترکیان مدیر سامانه پیش فروش بلیت اینترنتی درباره نحوه اخذ آرای مردمی گفت: امسال آرای مردمی از طریق الکترونیکی اخذ می شود .

به گزارش فارس، وی درباره نحوه اخذ آرای مردمی گفت: روی بلیت های سینماها کدهایی تعبیه شده که مخاطبان در هر سالن و در هر سانسی که موفق به دیدن آثار جشنواره می شوند می توانند از طریق موبایل کد ثبت شده در بلیت جشنواره را آپ کنند و یا از طریق بات @ fajrfilmvote-Bot  ثبت کنند .
مدیر سایت سینما تیکت تاکید کرد: برنامه اپلیکیشن اخذ آرای مردمی از طریق الکترونیکی را متخصصین ما نوشتند و مخاطبان تا پایان هر روز امکان ثبت کد را خواهند داشت و کدقرار گرفته روی بلیت فعال است .