فرزاد طایفه حیدری: صندوق اعتباری هنر در رابطه با بیمه تامین اجتماعی، هیچگونه قانونی ندارد

سینماپرس: همیشه هنرمندان انتقاداتی به صندوق اعتباری هنر دارند و حالا معاون این صندوق به جدیدترین انتقادات پاسخ داده است.