فرخوان مجمع عادی انجمن کارگردانی انیمیشن استان تهران

سینماپرس: اولین نوبت مجمع عادی انجمن صنفی کارگردانی انیمیشن استان تهران در محل خانه سینما برگزار می شود.