فراوانی گزینه های غیرمتخصص و منفعل برای تصدی ریاست سازمان سینمایی/ لزوم یادآوری راهبردهای سینمایی وزارت ارشاد به آقای وزیر!

سینماپرس: با قطعی شدن رفتن محمدمهدی حیدریان از سازمان سینمایی، همچنان اسامی افراد غیرمتخصص برای این مسند مهم شنیده می شود، افرادی که مطرح شدن نام آنها یادآور دوران مدیریت نابخردانه ایوبی در سینماست.