فراز و نشیب جشنواره‌های سینمایی از اولین تجربه تا امروز

سینماپرس: پروفسور ماریکه دِوالک دانشیار مطالعات رسانه در پنل تخصصی «مطالعات جشنواره های سینمایی» تاریخچه ای از جشنواره ونیز و سیر تغییرات فستیوال ها بیان کرد.