فرار از واقعیت و شکایت،سلاح شماست و قلم، برگ زیتون ما!

سینماپرس: نطفه جشنواره جهانی فجر، با یک لجبازی غیر قابل قبول بسته شد و علی رغم مخالفت دلسوزان عرصه رسانه و سینما، توسط رییس وقت سازمان سینمایی که با واقعیت سینما ناآشنا بود، با هدایت و حمایت عده ای که دنبال مقام و منافع شخصی و گروهی بودند راه اندازی شد.